“L’estudi de la lletra més enllà del que diuen les paraules”

2019 edition

Cristina Simon

Potser sigui particularment cert en aquesta realitat, la de la lletra, l’antítesi de la reflexió popular que ens diu que “els arbres no ens deixen veure el bosc”, aquí és el “bosc” el que ens oculta els arbres. L’aspecte funcional de la lletra la fa particular i generalment transparent fins a desaparèixer. Nosaltres la mirem, la redescobrim, la investiguem i evidenciem la seva importància transversal i polifacètica.

De l’estudi de la lletra, és a dir, des de la seva morfologia estructural fins al missatge comunicatiu que expressa se’n pot extreure molta informació: la lletra actua de mirall i projecta el context històric que l’acull, és portadora de missatges per ella mateixa, per la seva forma i estructura i pel valor comunicatiu que difon. La investigació respon a una voluntat d’analitzar la lletra per entendre els diferents aspectes que la configuren així com també planteja enfocaments d’estudi transversals amb altres disciplines que ens apropen a aquest univers de la lletra tan quotidià però no per això exempt d’anàlisi i d’investigació. Des de la disciplina de la comunicació visual, el disseny gràfic, la lletra es percep com a projecte gràfic i tanmateix és protagonista tant de l’estructura de la configuració del missatge com de tota una dimensió simbòlica que pot reforçar el sentit textual que conté. En definitiva, la lletra entesa com a projecte, lletres escrites versus lletres dissenyades, identitats estàtiques i identitats dinàmiques, l’entorn digital i les eines de generació tipogràfica, són alguns dels aspectes que proposem com a punt de partida per a l’anàlisi de la lletra aplicat en un cas d’estudi singular, les lletres del Tapís de la Creació de la Catedral de Girona, el coneixement obtingut del qual serà extrapolable i aplicable a altres obres.

Així doncs, l’estudi pretén ser un instrument de coneixement articulat i sistematitzat que sigui útil en primer lloc per a la disciplina acadèmica del disseny gràfic (evidenciar la transversalitat metodològica i perspectiva plural que aquesta disciplina ofereix) i en segon lloc per emfasitzar la mirada atenta envers la lletra en suports que fins ara han estat estudiats des d’una perspectiva segmentada i amb una funció molt concreta.

Amb l’obtenció de models i formes procedimentals pròpies de la disciplina del disseny gràfic s’arriben a conclusions visualment articulades des del pensament, transmeses -perquè és des d’aquesta concepció, la de la transmissió de sabers que el disseny gràfic es fa necessari- i exposades amb la finalitat de compartir, sumar i enriquir punts de vista i experiències.

Referencies

DEL HOYO, J; SIMON, C; FLÓREZ, C. (2014). Detalls i lletres d’ahir i d’avui en el Bisbat d’Urgell. Del Beatus a l’actualitat. Barcelona: Edicions del Col·legi Oficial.

FRUTIGER, A. (2007). Reflexiones sobre signos y caracteres. Barcelona: Editorial Gustavo Gill.

GRAY, N. (1986). A history of lettering. Creative experiment and letter indentity. Oxford: Phaidon.